Zanim wyruszysz...

Garść informacji znajdziecie tutaj :)

Z praktycznych uwag, które są nowością w tym roku (2013 r.) jest wymóg sortowania śmieci - tak, tak, śmieciowa rewolucja dosięga także WAPM. ;)

Ponadto, zachęcamy do zapoznania się z dość pokaźnym, ale poruszającym bardzo ważne kwestie Regulaminem WAPM, do którego przestrzegania zobowiązuje się każdy pielgrzym. 

Regulamin Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej: 

1. Pielgrzymem staje się osoba, która została zarejestrowana na liście pielgrzymów WAPM. Uczestnictwo w pielgrzymce jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

2. Dowodem uczestnictwa w pielgrzymce są: karta pielgrzyma oraz znaczek pielgrzyma, które stanowią własność organizatora WAPM. Ich własność przechodzi na pielgrzyma z momentem zakończenia pielgrzymki w Częstochowie.

3. Pielgrzym jest zobowiązany zawsze nosić przy sobie podpisaną przez siebie kartę pielgrzyma z wpisanymi danymi personalnymi, a także przypięty w widocznym i godnym miejscu – na koszulce z przodu – znaczek pielgrzyma. Pielgrzym jest zobowiązany okazać kartę i znaczek na wezwanie organizatorów oraz służb porządkowych WAPM.
Niepełnoletni pielgrzymi muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej (jedna osoba pełnoletnia może mieć pod opieką do trzech niepełnoletnich), której dane powinny być wskazane w książeczce niepełnoletniego pielgrzyma.

4. Pielgrzym jest zobowiązany do poruszania się w trakcie przemarszu pielgrzymki wyłącznie z własną grupą oraz do nocowania w wyznaczonym dla jego grupy miejscu.

5. Pielgrzymka jest wydarzeniem wyłącznie religijnym, przyjmującym formę „rekolekcji w drodze” o charakterze pokutnym. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do codziennego udziału we Mszy świętej, Apelu Jasnogórskim oraz programie duchowym realizowanym w grupach podczas drogi. Właściwą intencją uczestnictwa w pielgrzymce jest pokuta, osobiste nawrócenie, uświęcenie i dobre świadectwo chrześcijańskiej Wiary, Nadziei i Miłości.

6. Pokutny charakter pielgrzymki zobowiązuje pielgrzymów do noszenia stosownego ubioru: bluzek zakrywających ramiona, spodni lub spódnic sięgających, co najmniej do kolan. Niedozwolone jest noszenie obcisłej odzieży oraz bluzek czy koszulek z dużym dekoltem. Zalecane jest odpowiednie obuwie i nakrycie głowy. 

7. Ze względu na religijny i pokutny charakter pielgrzymki w trakcie jej trwania niedozwolone jest spożywanie napojów alkoholowych, palenie tytoniu, kupowanie i spożywanie lodów, kąpiel w rzekach i otwartych akwenach, używanie sprzętu audio, a także prowadzenie działalności handlowej, promocyjnej i reklamowej bez pisemnie zgody Przewodnika Pielgrzymki. W trakcie marszu grupy oraz w czasie Mszy świętych i wspólnych modlitw nie wolno używać telefonów komórkowych. Zachęca się pielgrzymów do korzystania z zaopatrzenia WAPM lub w szczególnych przypadkach ze sklepów stacjonarnych.

8. W czasie postojów noclegowych obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do porannej pobudki. W tym czasie pielgrzymi powinni przebywać w swoich namiotach lub kwaterach zachowując ciszę. Nie wolno zajmować kwater i rozbijać namiotów przed wejściem całej grupy na miejsce noclegu. Na pielgrzymce noclegi koedukacyjne są zabronione (nie dotyczy małżeństw).

9. Zasada miłości bliźniego i dobrego świadectwa wymaga od pielgrzymów postawy szacunku, wdzięczności, poszanowania godności innych, zachowania zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów, a także wzajemnej życzliwość i pomocy oraz dawania dobrego przykładu innym pielgrzymującym (w takim duchu przyjmujemy wszystkie obowiązki i nakazy). Pielgrzym jest zobowiązany szanować wszystkie dary Boże, które otrzymuje za pośrednictwem innych ludzi. Szanujemy każdy kawałek chleba i wszystko co otrzymujemy od naszych Dobrodziejów.

Idziemy zawsze drogą, by nie niszczyć pól i łąk. Miejsce przemarszu i postoju pielgrzymki pozostawiamy czyste, wyrzucając odpady do worków na śmieci zapewnianych każdorazowo przez służbę porządkową właściwej grupy.

10. Ze względu na bezpieczeństwo pielgrzymów oraz gospodarzy i ich mienia, pielgrzymów obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk i używania otwartego ognia na noclegach, palenia świec w namiotach i w obrębie gospodarstw, a szczególnie zabierania na pielgrzymkę broni i wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów lub substancji chemicznych, w tym środków odurzających. Na pielgrzymkę nie zabieramy też przedmiotów drogocennych (np. biżuterii).
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione podczas pielgrzymki.

11. Pielgrzymi nie mogą posiadać własnego transportu towarzyszącego, ani też korzystać z innych środków transportu poza pojazdami WAPM.

12. Goście mogą odwiedzać pielgrzymów w ciągu dnia lub na postojach noclegowych do godziny 22.00, przy czym pielgrzym jest odpowiedzialny za zachowanie osób odwiedzających go. Osoby odwiedzające nie mogą przyłączać się do grupy pielgrzymkowej bez rejestracji na liście uczestników pielgrzymki. Niedozwolony jest wjazd samochodów osób odwiedzających na teren noclegu oraz zajmowanie noclegów przed wejściem pielgrzymki. Osoby odwiedzające muszą pozostawić samochody przed wjazdem do miejscowości noclegowej w miejscu wyznaczonym przez służby pielgrzymkowe. W związku z tym muszą liczyć się z koniecznością pokonania kilku kilometrów pieszo.

13. Pielgrzym jest zobowiązany stosować się do poleceń porządkowych odpowiedniej grupy oraz wszystkich Służb WAPM, związanych z wykonywanymi przez te służby obowiązkami.

Za naruszenie Regulaminu WAPM, Pielgrzym może zostać upomniany przez Księdza Przewodnika właściwej grupy lub Księdza Przewodnika WAPM stosownie do wagi naruszenia, z usunięciem z WAPM włącznie.

14. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pielgrzyma regulaminu pielgrzymki, organizatorzy lub służby porządkowe WAPM mają prawo zatrzymać jego kartę i znaczek pielgrzyma, które następnie, wraz ze stosownym wpisem opisującym naruszenie regulaminu, zostają przekazane Księdzu Przewodnikowi właściwej grupy, który podejmuje ostateczną decyzję o zastosowaniu odpowiedniej kary lub o odstąpieniu od ukarania pielgrzyma.

15. Jeśli pielgrzym, który naruszył regulamin nie posiada przy sobie uzupełnionej o właściwe dane personalne książeczki pielgrzyma, zobowiązany jest na wezwanie organizatora lub służb porządkowych WAPM podać niezbędne do jego identyfikacji dane, a także na próbę organizatora lub służb porządkowych WAPM powinien okazać dokument je potwierdzający. W razie konieczności pielgrzym ma obowiązek udać się do Księdza Przewodnika właściwej grupy.

16. Pielgrzymowi, który został dyscyplinarnie usunięty z pielgrzymki lub zrezygnował z udziału w pielgrzymce nie przysługuje zwrot „wpisowego”. Osoba taka pokrywa koszty powrotu do miejsca swego zamieszkania. W przypadku osób niepełnoletnich wykluczenie z Pielgrzymki zobowiązuje rodziców do bezzwłocznego osobistego odebrania dziecka. Do tego czasu opiekę nad nim sprawuje pełnoletni opiekun.

17. Prawo do interpretacji poszczególnych punktów Regulaminu WAPM zastrzega sobie Ksiądz Przewodnik Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej.